นางฐิตินันท์ นำพา ประจำชั้นป.1/1 (หัวหน้าสายชั้นป.1)

นางสาวจิรนันท์ บุญกัณฑ์ ประจำชั้นป.1

นางเพียรพรรณ สมดี ประจำชั้นป.1

นายธนาพันธ์ ร่วมรักษ์ ประจำชั้นป.1