นางทิพารัตน์ สุรำไพ ประจำชั้นป.2/1 (หัวหน้าสายชั้นป.2)

นางเดือนเพ็ญ ธามณี ประจำชั้นป.2/2

นางสาวธมลวรรณ ระวิโรจน์ ประจำชั้น ป.2

นางสาวอนุชสกุล ทับแสง ประจำชั้น ป.2