นางสาวอาทิติยา ติณะรัตน์ ประจำชั้นอนุบาล 2/1

นายปฏิญาณ แสงพันธุ์ ประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวน้ำฝน ผ่านเมือง ประจำชั้นอนุบาล 3/1 (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล)

นางสาวสุจาริณี สิรเศรษฐานันท์ ประจำชั้นอนุบาล 3/2