นางสาวพรไตรเทพ พงษ์แสน ประจำห้องเรียนพิเศษ IEP ป.1

นายอิสระพงศ์ อิสระภาพ ประจำห้องเรียนพิเศษ IEP ป.2

นางสาวจุรีรัตน์ มหิวรรณ ประจำห้องเรียนพิเศษ IEP ป.3

นางสาวดรุวรรณ์ วงษ์ศรีแก้ว ประจำห้องเรียนพิเศษ IEP ป.4(หัวหน้าสายชั้น IEP)

นายธนาพันธ์ ร่วมรักษ์ ประจำห้องพิเศษ IEP ป.5