การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Kid Bright Coding-Block based Programing ระหว่างวันที่ 24 -26 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา