เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563. นายธีระพล สายสุข ผู้อำนวยกองการลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ได้นำคณะผู้กำกับและลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา โดยผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ทุกเหล่า ต่างได้รับประสบการณ์การเข้าค่ายและได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป