เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา โดยมี นายธีระพล สายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทาเป็นประธาน กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ ฝึกความมีระเบียบวินัย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน อันเป็นบ่อเกิดแห่งความรักความสามัคคี ทำให้นักเรียนมีแนวทางในการดำเนินชีวิตในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข