นางสาวอาทิติยา ติณะรัตน์ ประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวน้ำฝน ผ่านเมือง ประจำชั้นอนุบาล 3/1 (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล)

นางสาวสุจาริณี สิรเศรษฐานันท์ ประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางฐิตินันท์ นำพา ประจำชั้นป.1/1 (หัวหน้าสายชั้นป.1)

นายปฏิญาณ แสงพันธุ์ ประจำชั้นป.1/2

นางสาวธมลวรรณ ระวิโรจน์ ประจำชั้นป.1/3

นางสาวจิรนันท์ บุญกัณฑ์ ประจำชั้นป.1

นางทิพารัตน์ สุรำไพ ประจำชั้นป.2/1และ (หัวหน้าสายชั้นป.2)

นายประกิต กวดขัน ประจำชั้นป.2/3

นางสาวอนุชสกุล ทับแสง ประจำชั้น ป.2

นางประภาพรรณ แดงมณี ประจำชั้นป.3/1 (หัวหน้าสายชั้นป.3)

นางเดือนเพ็ญ ธามณี ประจำชั้นป.3/2

นายสุพล แดงมณี ประจำชั้นป.3/3

นางสาววราภรณ์ แก้วคูนอก ประจำชั้น ป.3

นายไมตรี ศรีชนะ ประจำชั้นป.4/1

นางแสงเพชร เลิศพงษ์ตระกูล ประจำชั้นป.4/2 (หัวหน้าสายชั้นป.4)

นางปภาวรินทร์ องอาจ ประจำชั้นป.4/3

นางอรมัย โพธิ์ตาด ประจำชั้นป.4

นายสง่า ชาญอุไร ประจำชั้น ป.4

นายบัญชา สระแก้ว ประจำชั้นป.5/1

นางธราธร ชัยวิวัฒน์ตระกูล ประจำชั้นป.5/2

นางเพียรพรรณ สมดี ประจำชั้นป.5/3 (หัวหน้าสายชั้นป.5)

นายณรงค์ บรรลือ ประจำชั้นป.5

นายพิชิต หาริชัย ประจำชั้นป.5

นางสาวพิริยากุล สิงหรา ประจำชั้นป.6/1 (หัวหน้าสายชั้นป.6)

นางเปรมใจ สายพฤกษ์ ประจำชั้นป.6/2

นางสาวนิถยา จอกแก้ว ประจำชั้นป.6/3

นางสาวธัญลักษณ์ สมคะเณย์ ประจำชั้นป.6

นางสาวกนกวรรณ ภูตีกา ประจำชั้นป.6

นางสาวพรไตรเทพ พงษ์แสน ประจำห้องเรียนพิเศษ IEP ป.1

นางนภาพร วุฒิเสลา ประจำห้องเรียนพิเศษ IEP ป.2

นางสาวจุรีรัตน์ มหิวรรณ ประจำห้องเรียนพิเศษ IEP ป.3

นางสาวดรุวรรณ์ วงษ์ศรีแก้ว ประจำห้องเรียนพิเศษ IEP ป.4(หัวหน้าสายชั้น IEP)

นายบัญชา ศรีคุ้ม ประจำห้องเรียนพิเศษ IEP