นางทิพารัตน์ สุรำไพ ประจำชั้นป.1/1

นางสาวจิรนันท์ บุญกัณฑ์ ประจำชั้นป.1/2

นางเพียรพรรณ สมดี ประจำชั้นป.1/3 (หัวหน้าสายชั้น)