นางฐิตินันท์ นำพา ประจำชั้นป.1/1 (หัวหน้าสายชั้นป.1)

นายปฏิญาณ แสงพันธุ์ ประจำชั้นป.1/2

นางสาวธมลวรรณ ระวิโรจน์ ประจำชั้นป.1/3

นางสาวพิมพ์ภาดา สีส่ง ประจำชั้นป.1

นางสาวจิรนันท์ บุญกัณฑ์ ประจำชั้นป.1