นางธิตินันท์ นำพา ประจำชั้นป.2/1

นางเดือนเพ็ญ ธามณี ประจำชั้นป.2/2 (หัวหน้าสายชั้น)

นางสาวธมลวรรณ ระวิโรจน์ ประจำชั้น ป.2/3