นางประภาพรรณ แดงมณี ประจำชั้นป.3/1 (หัวหน้าสายชั้นป.3)

นายสุพล แดงมณี ประจำชั้นป.3/3

นายจักรกฤษณ์ สัญลักษณ์ ประจำสายชั้น ป.3

นางกมลทิพย์ สายเชื้อ ประจำสายชั้น ป.3