นางประภาพรรณ แดงมณี ประจำชั้นป.3/1 (หัวหน้าสายชั้นป.3)

นางเดือนเพ็ญ ธามณี ประจำชั้นป.3/2

นายสุพล แดงมณี ประจำชั้นป.3/3

นางสาววราภรณ์ แก้วคูนอก ประจำชั้น ป.3