นายไมตรี ศรีชนะ ประจำชั้นป.4/1

นางแสงเพชร เลิศพงษ์ตระกูล ประจำชั้นป.4/2 (หัวหน้าสายชั้นป.4)

นางปภาวรินทร์ องอาจ ประจำชั้นป.4/3

นางอรมัย โพธิ์ตาด ประจำชั้นป.4