นายบัญชา สระแก้ว ประจำชั้นป.5/1

นางธราธร ชัยวิวัฒน์ตระกูล ประจำชั้นป.5/2

นางเพียรพรรณ สมดี ประจำชั้นป.5/3 (หัวหน้าสายชั้นป.5)

นายณรงค์ บรรลือ ประจำชั้นป.5

นายพิชิต หาริชัย ประจำชั้นป.5