นายบัญชา สระแก้ว ประจำชั้นป.5/1

นางธราธร ชัยวิวัฒน์ตระกูล ประจำชั้นป.5/2 (หัวหน้าสายชั้น)

นางสาวพิมพ์ภาดา สีส่ง ประจำชั้น ป.5/3

นายณรงค์ บรรลือ ประจำชั้นป.5