นางสาวพิริยากุล สิงหรา ประจำชั้นป.6/1 (หัวหน้าสายชั้นป.6)

นางเปรมใจ สายพฤกษ์ ประจำชั้นป.6/2

นางสาวนิถยา จอกแก้ว ประจำชั้นป.6/3

นางสาวธัญลักษณ์ สมคะเณย์ ประจำชั้นป.6