นายธีระพล สายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางระพีพรรณ ไชยวัฒน์ฤทธิ์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณรงค์ บรรลือ ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุพล แดงมณี ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรมัย โพธิ์ตาด ครูชำนาญการพิเศษ

นางแสงเพชร เลิศพงษ์ตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพียรพรรณ สมดี ครูชำนาญการพิเศษ

นางปภาวรินทร์ องอาจ ครูชำนาญการพิเศษ

นางประภาพรรณ แดงมณี ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพารัตน์ สุรำไพ ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิชิต หาริชัย ครูชำนาญการพิเศษ

นางเดือนเพ็ญ ธามณี ครูชำนาญการพิเศษ

นางเปรมใจ สายพฤกษ์ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิริยากุล สิงหรา ครูชำนาญการพิเศษ

นางธราธร ชัยวิวัฒน์ตระกูล ครูชำนาญการ

นางสาวดรุวรรณ์ วงษ์ศรีแก้ว ครูชำนาญการ

นางสาวน้ำฝน ผ่านเมือง ครูชำนาญการ

นางสาวนิถยา จอกแก้ว ครูชำนาญการ

นางฐิตินันท์ นำพา ครู

นายไมตรี ศรีชนะ ครู

นายบัญชา สระแก้ว ครู

นางสาวธัญลักษณ์ สมคะเณย์ ครู

นางกมลทิพย์ สายเชื้อ ครู

นางสาวอาทิติยา ติณะรัตน์ ครูผู้ช่วย

นายสง่า ชาญอุไร ครูผู้ช่วย

นายบัญชา ศรีคุ้ม ครูผู้ช่วย

นายจักรกฤษณ์ สัญลักษณ์ ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ภาดา สีส่ง ครูผู้ช่วย

นายธนาพันธ์ ร่วมรักษ์ ครูผู้ช่วย

นางสาวจุรีรัตน์ มหิวรรณ พนักงานราชการ

นางสาวจุรีรัตน์ มหิวรรณ พนักงานราชการ

นางสาวจิรนันท์ บุญกัณฑ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนรวม

นางสาวธมลวรรณ ระวิโรจน์ ครูอัตราจ้าง

นายปฏิญาณ แสงพันธุ์ ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรไตรเทพ พงษ์แสน ครูอัตราจ้าง

นายอิสระพงศ์ อิสระภาพ ครูอัตราจ้าง

นายอรรถวุฒิ ไชยเสนา ครูธุรการ

นายประมวล อิสระภาพ นักการภารโรง