1 มาร์ชอนุบาลเลิงนกทา

2 อนุบาลเลิงนกทา รำลึก

3 เพชรงามเลิงนกทา

4 อนุบาลเลิงนกทา รำวง

5 เซิ้งสะออนอนุบาลเลิงนกทา

6 อนุบาลเลิงนกทา สัมพันธ์

7 รับขวัญ ฟ้า-ขาว