กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS)

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

ระบบประกาศและรายงานผลสอบโอเน็ต

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน