เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทาได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือเนตรนารี