เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทาได้จัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่และเลี้ยงส่งครูผู้ย้าย ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา